User Menu

Nhóm Tôma Aquinô thuộc gia đình Têrêsa
Khẩu hiệu: ” Yêu nhiều nói ít làm nhiều”
Nhóm thành lập ngày 1-10-2015
Ngày 1-1-1016 ngày đầu tiên phát quà cho các người già neo đơn nghèo khổ đúng mục đính của gia đình Têrêsa. Vì là tết nên có những thứ khác ngoài gạo. Những lần tới chỉ có 10 ký gạo.
Nơi đầu tiên là Lạc an phát 10 phần quà cho người già. Gồm có: 10 ký gạo, dầu ăn, nước mắm, đường và bột ngọt. Sơ Nhàn phụ trách.
Nơi thứ hai là Biên hoà phát 10 phần quà. Sơ Kính phụ trách.
Nơi thứ ba là Trị an phát 10 phần quà.Sơ Thuý phụ trách.
Nơi thứ tư là Phước lý phát 16 phần quà.Sơ Tri và phụ trách.
Tổng cộng: 46 phần quà và mỗi phần quà là $180 vnd.
Kính báo đến thầy phó tế Vũ Thành An đấng sáng lập gia đình Têrêsa
Phụ tá thày An Tôma Aquinô, SCSS