User Menu

CỘNG ĐOÀN TERESA DALAT

 

Vào cuối nam 2004, sau khi duợc nghe giới thiệu về Hội Bác Ái Thánh Têrêsa,

(tiền thân của Gia dình Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu) do Thầy Phó tế Vu

Thành An dứng dầu, và các hoạt dộng từ thiện của Hội tại nhiều noi, Ðức Cha

Phêrô Nguyễn Van Nhon, Giám mục Giáo phận Ðà Lạt lúc dó, dã chính thức

ngỏ lời mời Hội Bác Ái Thánh Têrêsa, cùng với Giáo phận Ðà Lạt, phục vụ nguời

nghèo và nguời Dân tộc Thiểu số trên dịa bàn Giáo phận.

Nhung suốt thời gian này, Hội Bác Ái Thánh Têrêsa chỉ hiện diện bằng sự giúp

dỡ các cụ già neo don trong Giáo phận, qua trung gian của các cộng tác viên,

chứ chua có thành viên. Mãi dến ngày 12.01.2010, Gia dình Thánh Têrêsa Hài

Ðồng Giêsu mới chính thức hiện diện và hoạt dộng tại Giáo phận Ðà Lạt.

Ngày 28.10.2011, qua dề nghị của Thầy Phó tế Vu Thành An, Ðức Cha Antôn,

duong kim Giám mục Giáo phận Ðà Lạt, dã cử hành Lễ Thánh hiến Trinh nữ

cho 2 thành viên Gia dình Têrêsa Ðà Lạt tại Tòa Giám mục Ðà Lạt.

Ðến nay, dã hon 10 nam kể từ khi cùng với Giáo phận Ðà Lạt dấn thân phục vụ

nguời nghèo và nguời Dân tộc Thiểu số trong Giáo phận, qua nhiều thang trầm

dổi thay, nhung với On Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Bổn mạng Têrêsa,

sự quan tâm nâng dỡ của các Ðấng Bản quyền, sự cố gắng của các thành viên

và sự cộng tác nhiệt thành của các cộng tác viên, Gia dình Têrêsa Ðà Lạt vẫn

tồn tại và cố gắng vuon lên ; “chuong trình gạo cho các cụ già” vẫn tiếp tục

duợc thực hiện dều dặn, dem niềm vui và hạnh phúc dến cho nhiều nguời, cả

nguời duợc huởng sự trợ giúp cung nhu những nguời dang hy sinh dấn thân

phục vụ.

Hiện nay Gia dình Têrêsa Ðà Lạt có 6 thành viên :

                                                                                                                        1. Têrêsa Luong Thị Kim Dung

2. Phêrô Lê Van Nguyên                                                                               3. Anna Hồ Thị Vân

4. Anna Nguyễn Thị Việt Trinh                                                                          5. Maria Trần Thị Liên

6. Têrêsa Nguyễn Thị Bobo

Ðịa chỉ hiện tại của Gia dình Têrêsa Ðà Lạt : 58 Võ Truờng Toản, P.8, Tp. Ðà

Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.

Gia dình Têrêsa Ðà Lạt dang hoạt dộng tại 11 diểm chính thức của Quỹ từ

thiện Têrêsa, chuong trình Lazaro, các em nhỏ bị bỏ roi, các cụ không có nhà

ở, và dặt biệt cả những bệnh nhân HIV nữa.