User Menu

GIA ĐÌNH CỒN CẢ

Kính Thưa Thầy,
Vào lúc 9h Sáng  ngày 04/5/2016. 
150 phần quà được chuyển đến cho các cụ nghèo khổ không phân biệt tôn 
Thuộc , Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, Việt Nam. 
 
Cũng sau đó Dưới sự hướng dẫn trực tiếp bầu trọn và được đề cử của Linhmục J.B Nguyễn Viết Công. 
Và Ban hành Giáo, Giáo Hạt Phù Quí, 
Giáo Xứ Cồn Cả, Giáo Phận Vinh, Việt Nam
Phone 0972 979 966
 
Sáng Ngày 4 Tháng 5 Năm 2016
Gia Đình Martin Thuộc Giáo Hạt Phù Quì, Giáo Xứ Cồn Cả, Giáo Phận Vinh được thành lập 
 

1, 

- Ông Cố Anre Phan Văn Ninh
- Bà Teresa Trần Thị Hương
Phone: 0962 601 148
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
2, 
- Bà Cố Anna Nguyễn Thị Phẩm
- Phone 0169 251 1030
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
3, 
- Ông cố Phanxico Nguyễn Văn Thuận
- Bà Anna Hồ Thị Hoa
- Phone 0968 412 070
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
4, 
- Ông cố Giuse Khương Văn Thanh
- Bà Maria Trần Thị Hạnh
Phone 0162 962 6833
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
6,
- Ông cố Giuse Ngô Văn Thuật
- Bà Teresa Nguyễn Thị Lạc
Phone 0163 869 9100
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
7, 
- Ông cố Giuse Hoàng Tiến Sỹ
- Bà Anna Nguyễn Thị Trinh
Phone 0165 996 8269
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
8, 
- Ông Cố Gioan Nguyễn Văn Phụ
- Maria Nguyễn Thị Sáng
Phone 0167 903 1812
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
9,
- Ông Cố qua đời
- Bà Cố Maria Ngô Thị Hường
Phone 0166 906 4524
 - Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
10, 
- Ông Cố Phêro Nguyễn Văn Quế
- Bà Anna Trần Thị Dinh
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
11,
- Ông Cố Phanxico Nguyễn Văn Huệ
- Bà  Teresa Nguyễn Thị Mệnh
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
12, 
- Ông Cố J.B Nguyễn Văn Phương
- Bà Anna Nguyễn Thị Tự
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
13, 
- Ông cố J.B Lê Văn Vinh
- Bà Maria Nguyễn Thị Việt
Phone 0165 3533825
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
14, 
- Ông Cố Phaolo Cao Đức Xuân
- Bà Anna Phan Thị Cải
Phone 016 777 36930
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
15, 
- Ông Cố Gioan Ngô Văn Lân
- Bà Anna Nguyễn Thị Mẫu
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
16, 
- Ông Cố Phêro Nguyễn Văn Luận
- Bà Anna Hoàng Thị Liên
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
17, 
- Ông cố Giuse Hoàng Văn Đào
- Bà Maria Nguyễn Thị Kim
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
18, 
- Ông Cố Phaolo Ngô Văn Lành
- Bà Matta Hoàng Thị Sâm
Phone 0982 194 165
- Địa chỉ: 
Giáo Phận Vinh
Họ Văn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
19, 
- Ông Cố Gioan Nguyễn Văn Đê
- Bà Têresa Đăngj Thị Hiệp
Phone 0166 630 7586
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
20, 
- Ông cố qua đời
- Bà Teresa Nguyễn Thị Đông
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
21,
- Ông Cố Gioan Nguyễn Văn Hải
- Bà Teresa Nguyễn Thị Hậu
Phone 0986 520 203
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
22,
- Ông cố Gioan Ngô Văn Quyền
- Bà  Teresa Nguyễn Thị Ngọc
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
23, 
- Ông cố Phaolo Hoàng Văn Nhàn
- Bà Anna Nguyễn Thị Phúc
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
24,
- Ông cố Phêro Nguyễn Công Hường
- Anna Ngô Thị Thường
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
25, 
- Ông cố Phanxico Ngô Xuân Hoàng
- Bà Anna Ngô Thị Thường
Phone 0167 581 8293
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
26, 
- Ông cố Pet. Trần Văn Tý
- Bà Maria Chu Thị Thâm
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
27, 
- Ông cố Phanxico Nguyễn Văn Thường
- Bà Maria Nguyễn Thị Điền
Phone 096 898 0408
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
28, 
- Ông cố Phêro Nguyễn Viết Hùng
- Bà Maria Cao Thị Niêm
Phone 0974 146 860
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
29, 
- Ông cố Phêro Hoàng Văn Bình
- Bà Maria Khương Thị Dung
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
30, 
- Ông cố Giuse Nguyễn Văn Hoan
- Bà Anna Nguyễn Thị Nguyệt
Phone 0169 473 7702
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
31, 
- Ông cố Gioan Nguyễn Văn Quyền
- Bà Teresa Nguyễn Thị Ngọc
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
32, 
- Ông cố Gioan Ngô Văn Cao
- Bà Maria Lê Thị Tín
Phone 0166 780 6071
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
33, 
- Ông cố Giuse Nguyễn Văn Dung
- Bà Teresa Ly A Ly
Phone 0162 803 9588
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Cồn Cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
34, 
- Ông cố Giuse Nguyễn Văn Châu
- Bà Teresa Trần Thị Quế
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
35, 
- Ông cố JB.  Bùi Văn Linh
- Bà Anna Nguyễn Thị Lan
Phone 0987 117 135
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
36, 
- Ông cố Phaolo Nguyễn Văn Khương
- Bà Anna Nguyễn Thị Nhan
Phone 0169 662 9866
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
37, 
- Ông cố Phaolo Nguyễn Văn Toàn
- Bà cố Anna Nguyễn Thị Công
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
38, 
- Ông cố Phaolo Ngô Văn Hệ
- Bà Anna Nguyễn Thị Trướng
Phone 0164 849 8322
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
39, 
- Ông cố Anton Nguyễn Quốc Tú
- Anna Nguyễn Thị Nhung
Phone 0164 599 3907
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
40, 
- Ông cố qua đời
-  Bà Maria Nguyễn Thị Loan
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
41, 
- Ông cố qua đời
- Bà cố Anna Phạm Thị Phương
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
42, 
- Ông cố qua đời
- Bà Anna Nguyễn Thị Phương
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Đập Đanh,  Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
43, 
- Ông cố Phanxico Ngô Văn Thường
- Bà Anna Nguyễn Thị Quí
Phone 0169 695 6157
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Tân Xuân, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
44, 
- Ông cố Phaxico Nguyễn Văn Tuyên
- Bà Maria Nguyễn Thị Kim
Phone 0169 9700475
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Tân Xuân, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
45,
- Ông cố Gioan Nguyễn Văn Thuyên
- Bà Maria Nguyễn Thị Hoa
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Tân Xuân, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
46, 
- Ông cố Phanxico Nguyễn Văn chế
- Bà Anna Nguyễn Thị Bính
Phone 0169 328 9039
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Tân Xuân, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
47, 
- Ông cố Giuse Phạm Đình Luận
- Bà Anna Nguyễn Thị Liệu
Phone 0168 988 5062
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Tân Xuân, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
48, 
- Bà cố Anna Nguyễn Thị Chức
Phone 0166 471 2216
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Tân Xuân, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
49,
- Ông cố  Giuse Đặng Thanh Bình
- Bà Maria Lê Thị Khiêm
Phone 098 665 1256
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Tân Xuân, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
50, 
- Ông cố Phêro Nguyễn Văn Giảm
- Bà Teresa Nguyễn Thị Long
Phone 0904 657 673
- Địa chỉ: 
Xóm Trại, Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ văn cả, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam
 
51, 
- Ông cố Giuse Nguyễn Ngọc Trông
- Bà Maria Phạm Thị Kính
Phone 0163 775 7173
- Địa chỉ: 
Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Phận Vinh
Họ Sung Linh, Xứ Cồn Cả, Hạt Phù Quì, Việt Nam