User Menu

BẢN QUI CHẾ CỦA GIA ĐÌNH THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Hội tư  nhân của Tín hữu
Bản chất, Mục đích và Danh hiệu

Điều 1.  Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là một Hội Tư nhân của Tín hữu, nơi mà các thành viên, với những cam kết cá nhân, tự nguyện đi theo Linh Đạo được phát thảo trong những qui luật nầy. (CC 298, § 1; 299, § 1, 2; 321)
Điều 2.  Mục đích của Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (CC 304, § 1) là yêu mến Thiên Chúa, Đấng Chăn chiên nhân lành, và đến với Người qua Con Đường Thơ Ấu Thiêng liêng của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Điều 3.  Danh hiệu Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Hội ám chỉ đến một gia đình thiêng liêng  của các tín hữu Công giáo cùng cầu nguyện và thi hành những việc từ thiện về tinh thần cũng như thể xác dưới ngọn cờ của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. (CC 304, § 2)

Hội viên
Điều 4.  Tất cả mọi người nam nữ đã lãnh nhận bí tích Rửa tội đều được gia nhập Hội, trong sự thông hiệp với Hội Thánh Công giáo Rôma, và được liên kết với Đức Kitô trong cấu trúc hữu hình bởi những ràng buộc của việc tuyên xưng đức tin, của các bí tích, và theo huấn quyền của Giáo Hội Mẹ.  (CC 304, § 7)
Điều 5.  Để đảm bảo rằng những thành viên nhận biết thấu triệt mục đích và bổn phận của Hội, đương sự có thể xin gia nhập chỉ sau khi đọc những quy chế nầy. (CC 307, § 1)
Điều 6.  Các thành viên luôn có quyền rời khỏi Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.  Điều nầy được thành sự bởi việc thông báo cho vị Điều Hợp Viên của Hội qua một văn bản. (CC 308)
Điều 7.  Đương sự có thể tham gia những Hội tư nhân/công khai khác trong khi họ đang là thành viên của Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. (CC 307, § 2)

Cách thức hoạt động (CC 304, § 7)
Điều 8.  Noi gương Thánh Têrêxa các thành viên tận hiến chính mình cho Thiên Chúa và khao khát:
a.         bày tỏ lòng tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Thiên Chúa;
b.         cố gắng trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ trước  mắt Thiên Chúa;
c.         luôn cố gắng hướng lòng trí về Thiên Chúa;
d.         thi hành bổn phận hằng ngày trong đời thường vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân;
e.         quảng bá con đường Thơ ấu Thiêng liêng của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
f.          thi hành những công việc bác ái yêu thương tinh thần và thể xác.
g.         vâng lời Đức Thánh Cha và những Bề trên hợp pháp của Giáo Hội.
h.         cộng tác vào những sinh hoạt của giáo xứ.

Cách thức đào tạo. (CC 304, § 7)
Điều 9.  Phải có một năm dự bị trước khi gia nhập vào gia đình Têrêxa,  năm đó ứng viên học hỏi để hiểu biết Hội và những mục đích của Hội.  Trong thời gian nầy ứng sinh học hỏi Học thuyết Con đường nhỏ yêu thương và tuân giữ những qui chế của Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.  Sau 1 năm dự bị, ứng viên có thể quyết định tuyên hứa làm thành viên của Hội.

Mẫu Đơn Gia Nhập
Tôi là ….  tự ý xin đăng ký gia nhập vào Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, và đã được chấp nhận bởi ban  lãnh đạo của hội, tôi thề hứa, trước sự hiện diện của Điều Hợp Viên  (hay người đại diện) , trung thành tuân giữ theo khả năng của tôi những qui chế của Hội trong những ngày còn lại của đời tôi, tôi  đoan hứa sẽ sử dụng những khả năng tôi nhận được từ Thiên Chúa cho danh dự và vinh quang của Người, để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô bằng việc thực hiện những bổn phận hằng ngày với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, để tận hiến chính mình cho các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Đền tội, đồng thời cầu nguyện và thi hành những hành vi nhân ái trong tinh thần cũng như  thể xác dưới ngọn cờ của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. 

Tôi nguyện xin Thánh nữ Têrêxa hướng dẫn tôi, với  mục đích trong sạch và với sự từ bỏ chính mình cho thiện ích của Giáo hội.

Điều 10.   Thường huấn cho những thành viên vĩnh viễn bao gồm:
-           Học hỏi và thực hành việc cầu nguyện.
-           Nghiên cứu và suy niệm Thánh Kinh, Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, học thuyết Con Đường Thơ ấu Thiêng liêng, Thần học căn bản, Tiểu sử thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
-           Học hỏi về phụng vụ và tham dự phụng vụ thánh để cho việc phụng thờ Chúa được xứng hợp;
-           Học hỏi những văn kiện của Giáo hội liên quan đến đời sống thánh hiến và tâm linh.
-           Cương quyết trung thành gìn giữ đặc tính và tinh thần, mục đích và kỷ luật, lịch sử và cách sinh hoạt của Hội.

Điều 11: Hội họp
Thành viên của Hội gặp nhau hằng tháng vào ngày và nơi chốn được chỉ định.
Khuôn mẫu của cuộc họp:
-           Học hỏi Kinh thánh của ngày
-           Học hỏi học thuyết Con Đường Thơ ấu Thiêng liêng.
-           Chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân.

Việc điều hành và Trụ Sở

Điều 12.  Gia đình Thánh Têrêxa được điều hành bởi một Điều Hợp Viên, cùng với 2 -6 viên chức được gọi là Cố vấn.  Tuỳ thuộc vào con số thành viên (CC 324, § 7).
Điều 13.  Vị Điều Hợp Viên và các Cố vấn thi hành nhiệm kỳ trong 2 năm và họ có thể được bầu chọn hay chỉ định lại.  Họ được tự do từ nhiệm vào bất cứ lúc nào.  Việc nầy phải được thi hành trên văn bản.
Điều 14.  Nhiệm vụ của Điều Hợp Viên bao gồm:

a.         Thâu nhận các thành viên;
b.         Chỉ định Cố vấn từ những người được đề nghị bởi đa số thành viên.
c.         Đại diện Hội cho những đoàn thể khác;
d.         Duy trì sự hoà hợp các quy luật của Hội;
e.         Những nhiệm vụ khác giúp phục vụ cho mục đích của Hội.

Điều 15.  Nhiệm vụ của Cố vấn:
a.         Bầu cử vị Điều Hợp Viên;
b.         Trợ giúp cho công việc của Điều Hợp Viên theo nhu cầu.

Điều 16.  Khi nhiệm vụ Điều Hợp Viên bị trống, các Cố vấn phải bầu chọn một vị Điều Hợp Viên mới ở giữa họ sớm nhất có thể.  Vị Điều Hợp Viên mới được chỉ định bởi 2/3 đa số phiếu bầu.
Điều 17.  Trụ sở của Hội tọa lạc ở chỗ vị Điều Hợp Viên đang cư ngụ hay một địa điểm được chỉ định.
Điều 18.  Vị Điều Hợp Viên, với sự góp ý của các Cố vấn, có thể quyết định sự quản lý thích đáng tài sản của Hội, chúng phải được dùng cho mục đích của Hội. (CC 309; 210)
Điều 19.  Vị Điều Hợp Viên và các Cố vấn phải trình với giám mục địa phương xin xác nhận danh hiệu dựa vào những linh mục đang thi hành sứ vụ hợp pháp trong Giáo phận để các ngài hành xử như là vị cố vấn tinh thần cho Gia đình Thánh Têrêxa.  (CC 324, § 2)

Phê duyệt & Sửa đổi Quy Chế
Điều 20.  Sau một thời gian thích đáng Hội phải xin giám mục địa phương phê duyệt Quy Chế để thỉnh cầu một tư cách pháp nhân. (CC 312; 322, § 1, 2)
Điều 21.  Một khi được phê chuẩn, trong sự  trọng kính Đấng bản quyền của Giáo hội, Bản Quy Chế này vẫn luôn sẵn sàng để các ngài xem xét lại. (CC 299, § 3; 305, § 1, 2; 322, § 2)
Điều 22.  Nếu có sự sửa đổi cho Bản Quy Chế đã được chuẩn nhận, vị Điều Hợp Viên nên đề xuất sự sửa đổi tới các Cố vấn để được thông qua bởi việc đầu phiếu đa số.  Khi được chấp thuận, sự sửa đổi sẽ được thêm vào Quy Chế như phần phụ lục được đề nghị.
Điều 23.  Những việc không được phát biểu hay quy định bởi Bản Quy Chế nầy, các khoản Giáo Luật sẽ được áp dụng.